מדיניות פרטיות

כללי

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת ספרים
 2. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר והלקוח המזמין דרך האתר
 3. כל המבצע הזמנה או רכישה באתר מצהיר כם עם יצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה ושלא יהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה  ו/או תביעה כנגד האתר ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת
 5. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין
 6. רישומי המחשב של החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות
 7. תמונות מוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן יוסכם ויובהר כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה בכדי להציג ללקוחותיה תמונות מדויקות ללקוחותיה ככל האפשר של המוצרים הנמכרים באתר.
 8. החברה אינה מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר
 9. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות ככל שהיא נובעת מהן או קשורה אליהן
 10. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ אם הוא חל לפי הדין ואינם כוללים דמי משלוח
 11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוח מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת
 12. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה הכוללת את פרטי כרטיס האשראי
 13. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווים תנאי לביצוע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה באתר
 2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הדרושים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרםי יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים
 4. הזמנה כאורח – קיימת אפשרות ללקוח לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה
 5. עם ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות האשראי יסופק המוצר
 6.  פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר
 8. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה
  עם זאת במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר אינו הורד מהאתר עד למועד ביצוע הזמנה לא תהיה החברה מחויבת במכירת המוצר וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין כל סוג של נזק בין אם נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוח ו/או לצד ג’. 
  האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.
  יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים באתר כפועל אינו קיים באתר ואינו ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהה טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה.
 9. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח ישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח
 10. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בין היתר בשל הסיבות הבאות {אך לא רק}:
  -אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים
  -אם בוצעו מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר או בצדדים שלישיים כל שלהם לרבות לקוחותיה עובדיה וספקיה של הנהלת האתר
  -אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי חוקי מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
  -אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מן המסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שמציע האתר
  -אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עימנו והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו
 11. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף או שחברת האשראי אינה מכבדת את העסקה או שהמוצר המבוקש אינו מצוי במלאי החברה הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בסעיף זה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 [להלן :החוק]
 2.  בידי המזין [ולא הנמען] לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצע ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברות האשראי.
  *ביטול ההזמנה לפני שליחת ההזמנה ללקוח לא יגרור חיוב נוסף ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח
  *זיכוי כספי ינתן על פי האמור בחוק
  *במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה יינתן זיכוי מלא, התשלום עבור המשלוח ינוכה מסך הזיכויץ הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שנעשה בו כל שימוש וללא פגם ו/או נזק ועם התוויות עליו כפי שהתקבל, במידה והמוצר לא הוחזר כפי שמתואר בסעיף זה לא יזוכה המזמין
  *החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה
  *ניתן להחזיר את המוצר – כל עוד שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר המוצר נמצא באריזה תוך 14 יום מיום קבלתו
  *זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש לכל המאוחר מיום ביצוע העסקה בכרטיס אשראי
 3. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית כגון מבצעים או מתנות
 4. אופן החזרת המוצרים – קיימות שתי דרכים בהם הלקוח יכול להחזיר את המוצרים שהוזמנו: דרך האתר, באמצעות שליחת המוצר בדואר, מוצרים אלו גם ניתנים להחלפה זאת במידה ומדובר בהחלפת אותו הפריט לצבע ומידה שונים
 5. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד
 6. מול מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מSALE והלקוח הביע עניין להחזירם – יקבל הלקוח החזר כספי לסכום השווה לסכום המקורי ששילם

אספקה ומשלוחים

 1. אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה – עד 5 ימי עסקים
 2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון
 3. במשלוחים באמצעות שליחים ובוצע תיאום מראש טרם מסירת ההזמנה
 4. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות
 5. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם ההזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתרלא תהיה חייבת החברה לספקה.
 6. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי
 7. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלוקו בישראל ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה

אחריות החברה

 1.  החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעם לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר עקיף תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא לפי תקנון זה – תהה עילת התביעה אשר תהה – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את החברה או את הנהלת האתר
 3. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי
 4. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית
 5. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – אירועי “כח עליון” כדוגמת תקלות עיכובים שביתות עיכובים שנגרמים עקב חברת השילוח או כל גורם אחר שאינו קשור לחברה כגון אסונות טבע תקלות במערכת המחשוב או במערכת הטלפונים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני
 6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים הדגמים השיטות והסודות המסחריים הנם רכושה של החברה בלבד זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר לרבות רשימת מוצרים תאור ועיצוב הבגדים תמונות וכל פרט הקשור להפעלתו
 2.  אין להעתיק לשכפל להפיץ למכור לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר לרבות סימני מסחר תמונות וטקסטים עיצוב בגדים תמונות הבגדים וכיוצא בזאת בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובתכת ובכפוף לתמאי אותה הסכמה[אם תינתן]
 5. כל התוכן המילולי אייקונים [ICONS] כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה עיצוב הצגה מילולית סימני מסחר סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה
 6. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד
 7. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים בפרסומי דפוס וכיו”ב לכל מטרה אחרת
 8. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג ROBOTS CRAWLERS וכדומה, לשם חיפוש סריקה העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 9. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת [FRAME] גלויה או סמויה
 10. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה מכשיר אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי [להלן : “הנרשם”] במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה:
 2. החברה לא תמסור את פרטי הנרשם אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן : א. אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין: ב. אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת טענה תביעה דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו בין הנרשם לחברה ג. אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו ד. אם תועלה טענה או יתעורר או אצל החברה החשד כי ביצע הנרשםמעשה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ה. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חחשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר להקל לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה זה ו. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או מי מטעמה ז. אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה כגון העברת פרטים לעובדים לקבלני משנה וגופים אחרים השותפים או מעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור
 3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע לידיעת החברה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: א. למטרות שיווק פרסום קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון [לרבות בדפוס טלפון הודעות טקסט פקסימיליה בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר] ב. לצרכי עידוד נאמנות ניתוח ומחקר סטטיסטי עריכת סקרים כל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ג. לצרכים פנימיים כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות ד. לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומות לקבות באמצעות “עוגייה” [COOKIES] – שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות עוד מוסכם שהמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת כל כל טענה בכין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור. לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ”א 1981 החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה 1995 – שיהיה בו זהות המשתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט
 4. הנרשם מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו

שמירה על סודיות 

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה
 2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת קרדיא גארד חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. קרדיט גארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI LEVEL 1
 3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת תבטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליים בשימוש בכרטיסי אשראי. חברת קרדיט גארד משתמשת בשירותי חברת קומסק המתמחה באיתור פריצות ברשת חשיפת החורים במערכת מחשוב האתר והשרתים וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסכמה לתקן כולל את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.
 4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL כלומר כל הקשורת שבין הדפדפן אצל הלקוח לאתר כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים הינה מוצפנת כך שלא נין לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר האבטחה המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה לעירבול שנועדה לטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים” השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות והמיוחד בשיטה [דוגמת R&A] היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים
 5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהשראה
 6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח
 7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה יחד עם זאת הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע יינתן כסדרו או בלא הפסקות יתקיים בבקטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר נזקים קלקולים תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או שקווי התקשורת לאתר- אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה
 8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיקבלו או שיישלחו באמצעות האתר [לרבות הודעות שיישלחו ללקוחות ע”י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר] תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן פעולתו של כל קובץ כאמור השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק אובדן אי נוחות עוגמת נפש וכיו”ב תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

מבצעים קופונים והטבות

 

 1. החברה עשויה לשנות בכל עת את תוקף ההנחה אותה פרסמה
 2. החברה עשויה לבטל בכל עת את תוקף ההנחה אותה פרסמה מלבד ללקוחות אשר ביצעו בזמנה מלאה או תשלום טלפוני
 3. לכל קופון יינתן תוקף לסיומו במידה ואין תוקף החברה רשאית לבטל קופון בכל עת למעט הזמנות שבוצעו
 4. לא יינתנו כפל קופונים
 5. יינתנו כפל הנחות וקופונים בהתאם להחלטת החברה

בכל מקרה שמשהו בתקנון אינו ברור ומובן,
או בכלל לכל שאלה תוכלו לפנות אלינו במספר: 0548018717

דילוג לתוכן